CSR @ School

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา จังหวัดอุบลราชธานี

3BB จัดกิจกรรม CSR ให้กับ โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย


3BB จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมโครงการ "บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้คุณครู และนักเรียนได้ใช้ค้นคว้าหาความรู้ประกอบการเรียนการสอนจากอินเทอร์เน็ต กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น และให้น้องๆได้ร่วมเล่นเกมส์ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน